ਧੰਨ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | SUNDAY LIVE STREAM | 21 AUG 2022 | PASTOR AUSTIN SAMUEL


ਧੰਨ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | SUNDAY LIVE STREAM | 21 AUG 2022 | PASTOR AUSTIN SAMUEL0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *