Mateo 24:14 [14]Ipapangaral sa buong sanlibutan ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kun

Mateo 24:14
[14]Ipapangaral sa buong sanlibutan ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan.โ€

AYON SA INTERPRETATION NG SANLIBUTANG ITO, ANG MGA HIMALA NA IPINAKITA NI JESUS AY LITERAL NA MGA HIMALA. KUNG LITERAL ANG INYONG INTERPRETATION SA MGA HIMALA,
KAYO ANG HINDI DAPAT PANIWALAAN DAHIL HINDI NINYO MAPATUTUNAYAN ANG INYONG PANINIWALA NA LITERAL ANG MGA HIMALA. AT MAS MAPATUTUNAYANG KAYOโ€ฆ

Plus
3 Comments

 1. Jesus Gardener

  Mateo 16:4
  [4]Lahing masama at taksil sa Diyos! Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Jonas!โ€Pagkatapos nito, umalis si Jesus.

  ๐Ÿ‘†NAINTINDIHAN BA NINYO ANG KASULATANG IYON? AYON KAY JESUS LAHING MASAMA AT TAKSIL SA DIYOS ANG MGA NAGHAHANAP NG LITERAL NA MGA HIMALA.

  NANGANGAHULUGAN IYON NA ANG MGA LITERAL NA MGA LITRATO/VIDEO NA NAKIKITA NINYO SA FB, MGA GAWAIN NG DIYABLO. BASA: ๐Ÿ‘‡

  2 Mga Taga-Tesalonica 2:9-12
  [9]Paglitaw ng Suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan.
  [10]Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila.
  [11]Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila’y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan.
  [12]Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan.

  ๐Ÿ‘†HAYAN, MAG-INGAT KAYO SA MGA LITRATO/VIDEO NA MAKIKITA NINYO SA FB. SAPAGKAT ANG TUNAY NA HIMALA NA NAGMULA SA DIYOS, HINDI LITERAL NA MGA HIMALA NA NAKIKITA NG INYONG PISIKAL NA MGA MATA. KUNDI NAKIKITA NG PANG-UNAWA O NG KARUNUNGANG NAGMULA SA DIYOS.

  AYON KAY JESUS, “WALANG IPAPAKITA NA HIMALA SA INYO MALIBAN SA HIMALA TUNGKOL KAY JONAS.” KAYA ANG DAPAT NINYONG ALAMIN KUNG ANO ANG HIMALANG ITO NA DI NAKIKITA NG MATA, KUNDI NG UNAWA O KARUNUNGAN.

  AYON SA KASAYSAYAN NG BUHAY NI JONAS, PINILI O TINAWAG SIYA NG DIYOS. ANG GINAWA NI JONAS, TINAKASAN NIYA ANG PAGPILI NG DIYOS SA KANYA. AT NAPUNTA SIYA SA LOOB NG TIYAN NG ISANG HIGANTENG ISDA. AT PAGKALIPAS NG 3 ARAW AT 3 GABI, INILUWA SIYA NG ISDA SA DALAMPASIGAN. AT TINUPAD NIYA ANG KALOOBAN NG DIYOS.

  ๐Ÿ‘†MAPALIWANAG BA NINYO ANG KAHULUGAN NG HIMALANG IYON? ANG KATOTOHANAN WALA SA MGA BAGAY NA NAKIKITA, KUNDI NASA MGA BAGAY NA DI NAKIKITA. ANG KAHULUGAN NG BAWAT NAKASULAT AY ANG SIYANG BAGAY NA DI NAKIKITA NG PISIKAL NA MATA NG TAO, KUNDI NAKIKITA NG PANG-UNAWA. KAYA DAPAT ALAMIN ANG KAHULUGAN NG HIMALA SA PAMAMAGITAN NG PANG-UNAWA.

  MAKINIG KAYO! ANG IBIG IPAUNAWA NG HIMALA NA KUNG TATAKASAN NINYO ANG PAGPILI O PAGTAWAG NG DIYOS SA INYO, MAPUPUNTA LAMANG KAYO LOOB NG TIYAN NG HIGANTENG ISDA NA NANINIRAHAN SA ILALIM NG DAGAT.

  ANG KAHULUGAN NG HIGANTENG ISDA, “HIGANTENG BELIEF/RELIGION NA NANINIRAHAN SA ILALIM NG DAGAT-DAGATANG MGA TITIK NG KAUTUSAN.” AT NGAYON NASA LOOB KAYO NG TIYAN NG HIGANTENG BELIEF/RELIGION NA NASA ILALIM NG KAUTUSAN.

  AT KUNG TALAGANG MGA PINILI KAYO NG DIYOS TULAD NI JONAS, ILULUWA KAYO NG INYONG BELIEF/RELIGION SA DALAMPASIGAN NA KUNG SAAN WALANG DAGAT-DAGATANG MGA TITIK NG KAUTUSAN, UPANG SA GAYON MASISILAYAN NINYO ANG TUNAY NA LIWANAG. SAPAGKAT TULAD NI JONAS, WALANG MAKAKATAKAS MULA SA PAGPILI NG DIYOS!

  ๐Ÿ‘†IYON ANG TINUTUKOY NI JESUS NA HIMALA NA IPAPAKITA SA INYO NA NAKIKITA NG UNAWA, AT HINDI LITERAL NA HIMALA NA NAKIKITA NG PISIKAL NA MATA NG TAO. ANG TUNAY NA MGA PINILI NG DIYOS MAKAKITA NG HIMALA NA NAGMULA SA DIYOS, AT HINDI NAMAN ITO MAKIKITA NG MGA LAHING MASAMA AT TAKSIL SA DIYOS!

  Reply
 2. Jesus Gardener

  LILINAWIN NATIN ITO TULAD NG TANGHALING-TAPAT. ๐Ÿ‘‡

  Juan 1:29-30
  [29]Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya’t sinabi niya, โ€œTingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
  [30]Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya’y naroon na bago pa man ako ipanganak.

  ๐Ÿ‘†VERSE 29, ANG SABI NI JUAN, “TINGNAN NINYO, SIYA ANG KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS NG KASALANAN NG SANLIBUTAN.”

  ๐Ÿ‘†PAANO NINYO MAKIKILALA ANG TUNAY NA KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS NG KASALANAN? MAKIKILALA NINYO SIYA SA PAMAMAGITAN NG KANYANG SALITA, ARAL, AT MGA UTOS, “FAITH AND FORGIVE.” BAKIT? ALAMIN NATIN. READ ๐Ÿ‘‡

  Mga Taga-Galacia 2:16
  [16]Gayunman, alam naming ang tao’y pinapawalang-sala dahil sa pananampalataya kay Jesu-Cristo, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan. Kaya’t kami rin ay sumasampalataya kay Cristo Jesus upang mapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya, at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan. Sapagkat ang tao’y hindi pinapawalang-sala dahil sa pagsunod sa Kautusan. ๐Ÿ‘‡

  Mateo 6:14-15
  [14]โ€œSapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit.
  [15]Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.โ€

  ๐Ÿ‘†ANG BIBLIYA NAGPAPATUNAY NA ANG SALITA, AT ARAL, NA NAAAYON SA MGA UTOS NA FAITH AND FORGIVE, NAG-AALIS NG KASALANAN NG SANLIBUTAN. SAPAGKAT ANG SINUMANG SUMASAMPALATAYA SA DIYOS AT NAGPAPATAWAD SA KANYANG KAPWA, PINAPAWALANG-SALA. NAG-AALIS NG KASALANAN DAHIL ANG KASALANAN NAWAWALA KAPAG ITO’Y NAPATAWAD NA.

  KAYA, KUNG NAIS NINYONG ALAMIN ANG TUNAY NA SALITA, ARAL, AT MGA UTOS NG KORDERO NG DIYOS, ITO’Y NABABATAY SA “FAITH AND FORGIVE.” AT HINDI NABABATAY SA KAUTUSAN TULAD NG TEN COMMANDMENTS. SAPAGKAT ANG TAO’Y HINDI PINAPAWALANG-SALA DAHIL SA PAGSUNOD SA KAUTUSAN.

  KAYA, MALINAW NA ANG MGA NANGANGARAL NG TEN COMMANDMENTS, MGA BULAANG MANGANGARAL AT HINDI MGA ALAGAD NG DIYOS AT NG KORDERO. SAPAGKAT NAPOPOOT ANG DIYOS SA KANILANG MGA DALUBHASA SA KAUTUSAN. READ ๐Ÿ‘‡

  Mga Taga-Roma 4:15
  [15]Ang Kautusan ay may kalakip na poot ng Diyos para sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag.

  ๐Ÿ‘†KUNG MALAYA SANA KAYO SA KAUTUSAN, WALA SANA KAYONG PAGLABAG. PERO DAHIL MAS PINILI NINYO ANG TEN COMMANDMENTS SA HALIP NA PANANAMPALATAYA, KAYO’Y LUMALABAG SA BUONG KAUTUSAN. READ ๐Ÿ‘‡

  Santiago 2:10-11
  [10]Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong Kautusan,
  [11]sapagkat ang Diyos na nagsabing, โ€œHuwag kang mangangalunya,โ€ ay siya ring nagsabing, โ€œHuwag kang papatay.โ€ Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo na rin ang Kautusan.

  ๐Ÿ‘†ANG BIBLIYA SUMASAKSI NA KAYONG MGA DALUBHASA SA KAUTUSAN, LUMALABAG SA BUONG KAUTUSAN. KUNG WALANG KAUTUSAN, WALANG PAGLABAG KAYA WALANG KASALANAN. PERO KUNG MAY KAUTUSAN, SYEMPRE MAY PAGLABAG AT KASALANAN, AT ANG KABAYARAN AY KAMATAYAN.

  ANG POST NA ITO AY ANG SIYANG TINUTUKOY NI JESUS. ๐Ÿ‘‡

  Juan 12:45-48
  [45]At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin.
  [46]Ako’y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman.
  [47]Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito.
  [48]May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw.

  ๐Ÿ‘†VERSE 48, “ANG SALITANG IPINAHAYAG NI JESUS ANG HAHATOL SA SANLIBUTAN SA HULING ARAW.” AT AYON PA SA TONO NG PANANALITA NI JESUS, HINDI PERSONAL NIYANG PAGKATAO ANG BABALIK SA SANLIBUTAN, DAHIL ANG SABI NIYA, “MAY IBANG HAHATOL.” READ ๐Ÿ‘‡

  Mga Gawa 17:31
  [31]Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito’y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang ang taong iyon ay kanyang muling binuhay.โ€

  ๐Ÿ‘†ANG DIYOS MAY TAO NA KANYANG HINIRANG.

  Reply
 3. Jesus Gardener

  ANG AKING KATURUAN, HINDI KATURUAN NG ANUMANG RELIGION DITO SA SANLIBUTAN. SAPAGKAT WALA PANG TAONG NAGSASALITA NG TULAD KO. READ๐Ÿ‘‡

  1 Mga Taga-Corinto 2:9
  [9]Subalit tulad ng nasusulat, โ€œHindi pa nakikita ng mata, o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa kanya.โ€

  ๐Ÿ‘†ANG AKING SALITA HINDI PA NAKIKITA NG MATA NG TAO, AT HINDI RIN NARIRINIG NG PISIKAL NA TAINGA NG TAO, DAHIL ITO’Y MGA “KAHULUGAN” NG MGA NAKASULAT SA BIBLIYA. ANG SINASABING “KAHULUGAN” AY BAGAY NA DI NARIRINIG NG PISIKAL NA TAINGA AT DI NAKIKITA NG PISIKAL NA MATA NG TAO, KUNDI NAKIKITA’T NARIRINIG NG MATA AT TAINGA NG PANG-UNAWA. KAYA ITO’Y HINDI PA SUMAGI SA ISIP NG TAO, NA SIYANG INIHANDA NG DIYOS PARA SA MGA UMIIBIG SA KANYA.

  ANG HALIMBAWA NG INYONG SALITA DITO SA SANLIBUTAN, GANITO: ๐Ÿ‘‡

  “SUNDIN NINYO ANG TEN COMMANDMENTS OF GOD.”

  ๐Ÿ‘†ANG SALITANG IYON AY SALITA NG TAO DITO SA SANLIBUTAN NA MARIRINIG SA ARAW-ARAW. KAYA HINDI IYON ANG TINUTUKOY NG BIBLIYA NA,
  “HINDI PA NAKIKITA NG MATA, O NARIRINIG NG TAINGA, NI HINDI PA SUMASAGI SA ISIP NG TAO ANG MGA INIHANDA NG DIYOS PARA SA MGA UMIIBIG SA KANYA.”
  SAPAGKAT ANG TEN COMMANDMENTS, IYON AY SINASALITA NG TAO SA ARAW-ARAW, AT SUMASAGI NA SA ISIPAN NG TAO.
  READ ๐Ÿ‘‡

  2 Corinto 12:4
  “Na kung paanong siya’y inagaw sa Paraiso, at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao.”
  Bible in Tagalog

  ๐Ÿ‘†ANG BIBLIYA NAGPAPATUNAY NA ANG MGA SALITA SA LANGIT O PARAISO, DI MASAYOD AT HINDI NARARAPAT SALITAIN NG TAO. IYON ANG DAHILAN KUNG BAKIT NILALABANAN NINYO ANG AKING SALITA, DAHIL KAKAIBA ITO SA INYONG SALITA DITO SA SANLIBUTAN. READ๐Ÿ‘‡

  Marcos 4:11-13
  [11]Sinabi niya, โ€œIpinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga.
  [12]Nang sa gayon, โ€˜Tumingin man sila nang tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila nang makinig ay hindi makakaunawa. Kung gayon, sana’y nagbalik-loob sila sa Diyos at nagkamit sana sila ng kapatawaran.โ€™โ€
  [13]Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, โ€œHindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinhaga?

  ๐Ÿ‘†VERSE 11, “ANG LAHAT NG BAGAY ITINUTURO SA PAMAMAGITAN NG TALINHAGA.”

  NGAYON, KUNG NILI-LITERAL NINYO ANG PAG-INTERPRET SA MGA SINASABI NG BIBLE TULAD NG PAGLALAKAD NI JESUS SA IBABAW NG TUBIG, RAPTURE, ARKO AT BAHA, ETC, NANGANGAHULUGAN IYON NA MALI KAYO SA INYONG INTERPRETATION DAHIL IYON AY MGA TALINHAGANG ARAL. AT ANG SINUMANG MANINIWALA SA INYO, MAPAPAHAMAK. READ ๐Ÿ‘‡

  Juan 16:8
  [8]Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos.

  ๐Ÿ‘†SI JESUS NA NGA ANG NAGSABING NAGKAMALI KAYO DITO SA SANLIBUTAN, PERO AYAW PA NINYO MAGPAKUMBABA. NGAYON NARITO NA ANG ESPIRITU SANTO AT PINATUTUNAYAN NIYA SA INYO NA KAYO’Y NAGKAMALI, PERO NILALABANAN NINYO ANG SALITA NG ESPIRITU SANTO. SAPAGKAT MAS MINAHAL NINYO ANG INYONG MGA PARI AT PASTORS BILANG TAGAAKAY. READ๐Ÿ‘‡

  Mateo 15:14
  [14]Hayaan ninyo sila. Sila’y mga bulag na tagaakay ng mga bulag; at kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay.โ€

  ๐Ÿ‘†ANG TUNAY NA GURO NA NAGMULA SA LANGIT AY MAKAPAGPALIWANAG NG KAHULUGAN NG MGA TALINHAGANG ARAL.

  ANG INTERPRETATION NG TAO AY LITERAL, DAHIL ANG TAO AY LITERAL NA NAMUMUHAY SA LITERAL DIN NA MUNDO. KAYA, KUNG INI-INTERPRET NINYO LITERALLY ANG MGA SINASABI NG MGA KASULATAN, IYON AY SARILI NINYONG INTERPRETATION, AT HINDI INTERPRETATION NG DIYOS DAHIL ANG PAGTUTURO NG DIYOS AY GINAGAWA SA PAMAMAGITAN NG MGA TALINHAGA. MALIWANAG?

  Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *